เอกสารที่ดิน

วันที่ : 07/11/2010   จำนวนผู้ชม : 2,175

เอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดิน

โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธ์ที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฏหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า ‘ได้ทำประโยชน์แล้ว.” ซึ่ง ออกให้ตามกฏหมายเก่า แต่ถือว่ามีกรรมสิทธิเช่นกัน ผู้เป็นเจ้าของที่ดินถือว่ามีกรรมสิทธิในที่ดินนั้น อย่างสมบูรณ์ เช่นมีสิทธิใช้ประโยชย์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย เป็นต้นส่วนโฉนดตราจอง มีลักษณะเหมือนโฉนดที่ดินทุกอย่าง ปัจจุบันมีใช้ 5 จังหวัดเท่านั้น คือ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย และ อุตรดิษถ์ กรมที่ดินกำลังจะเปลี่ยน โฉนดตราจองเป็นโฉนดที่ดิน ทำให้ในอนาคตจะไม่มีโฉนดตราจองอีกต่อไป

ใบจอง (น.ส 2) คือหนังสือแสดงสิทธิ ที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงความยินยอมให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็น การชั่วคราว ผู้รับใบจองต้องเริ่มทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบจอง ที่ดินที่มีใบจองนี้โอนแก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่ตกทอดทางมรดก เมื่อทำประโยชน์ตามเงื่อนไข ดังกล่าวแล้ว สามารถนำใบจองมาออกหนังสือ น.ส 3 ,น.ส 3ก. ,น.ส 3ข หรือ โฉนด ได้ ( แต่ห้ามโอน ตามเงื่อนไข ที่ กม.กำหนด)

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3,น.ส. 3 ก., และ น.ส .3ข.) คือหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดิน แล้ว แยกออก 3 ชนิดคือ

น. ส .3 ออกให้แก่ผู้ครอบครองทั่วไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่แน่นอน หรือออกในพื้นที่ที่ไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ นายอำเภอเป็นผู้ออก

น.ส.3 ก ออกใน ท้องที่ที่มีรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ นายอำเภอเป็นผู้ออกเอกสารให้

น.ส.3 ข ออกในท้องที่ที่ไม่มี ระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ ตามประมวลกฏหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว (เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ออก)

ใบไต่สวน (น.ส.5 ) คือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงให้ทราบว่าได้มีการ สอบสวนสิทธิในที่ดินแล้ว สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายที่ดินได้ ถ้าที่ดินมีใบไต่สวนและมีหนังสือรับรองการทำปะโยชย์แสดงว่าที่ดินนั้นนาย อำเภอได้รับรองการทำประโยชแล้ว เมื่อจดทะเบียนโอนจะต้องจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก่อน แล้วจึงมาจดแจ้งใบไต่สวน แต่ถ้าใบไต่สวนมีแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หรือไม่มีหลักฐานที่ดินใดๆ และเป็นที่ดินที่นายอำเภอยังไม่รับรองการทำประโยชน์ จะจดทะเบียนโอนกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นการจดทะเบียนโอนมรดก